Warunki sprzedaży

Informacje prawne

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY i DOSTAW
POLIMAL SPÓŁKA JAWNA A. SANETRA, J. SANETRA
41-250 CZELADŹ
ul. SPACEROWA 5

1/ DEFINICJE

Sprzedający – POLIMAL SPÓŁKA JAWNA
A. SANETRA, J. SANETRA
41-250 CZELADŹ, ul. SPACEROWA 5
NR wpisu w KRS 0000014667
NIP 6440008836
REGON 271215880

Kupujący – podmiot (osoba fizyczna lub prawna) krajowy lub zagraniczny z którym łączą Sprzedającego stosunki prawne wynikające z zawarcia umowy sprzedaży, umowy zakupu lub innej umowy o charakterze handlowym.
Kupującym jest również podmiot dokonujący zakupu bez zawarcia pisemnej umowy.
OWSiD – a także wyrażenia, takie jak „Warunki”, „niniejsze Warunki” oraz inne użyte w podobnym kontekście oznaczają Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostawy Polimal Spółka Jawna

Towar – towary będące przedmiotem sprzedaży wykonywanej przez Sprzedającego.

Umowa – oznacza umowę sprzedaży lub zakupu towarów handlowych zawartą ze Sprzedającym, (Kupującym) niezależnie od przyjętej przez Strony formy.

Zamówienie – przekazane przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego oświadczenie skierowane do Sprzedającego zawierające wolę zawarcia umowy oraz niezbędne elementy umowy sprzedaży, tj. rodzaj towaru i jego cenę, składane w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub w formie elektronicznej.

2/ ZAKRES

1. Niniejsze Ogólne Warunki określają standardowe warunki, na jakich Sprzedający przekazuje towary Kupującemu i dotyczą one wszelkich ofert cenowych oraz umów sprzedaży i dostaw związanych z wszelkimi towarami i usługami wprowadzanymi na rynek przez Polimal Spółka Jawna. OWSiD stanowią integralną część umowy(zamówienia) zawartej z Kupującym
i obowiązują przez cały okres trwania umowy. Sprzedającego nie obowiązują żadne warunki sprzedaży lub zastrzeżenia Kupującego sprzeczne z niniejszymi warunkami,nawet jeśli Sprzedający nie wyraził wyraźnego sprzeciwu wobec takich warunków lub zastrzeżeń. Kupujący nie może dokonać cesji swych praw i obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków lub z zawartej Umowy.

2. Jeżeli złożona oferta lub Umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym i Kupującym zawiera postanowienia różniące się od tych, które zostały zawarte w ofertach i umowach regulowanych przez OWSiD bez wyraźnego wyłączenia ich zastosowania, pozostałe postanowienia OWSiD pozostają w mocy.

3/ INFORMACJE O PRODUKCIE, OFERTY, WZORCE

1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów w ofercie handlowej Sprzedającego, przeliczników, rozmiarów i jakości wynikające z katalogów, prospektów przedstawionych przez Sprzedającego są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane i potwierdzone przez obie Strony.

2. Ogłoszenia, reklamy i katalogi o oferowanych przez Sprzedającego towarach mają wyłącznie charakter informacyjny.3. Cenniki i inne informacje skierowane do klientów nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

4/ REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia i wykonania zamówienia Kupującego.

2. Zamówienie jest dla Sprzedającego wiążące wyłącznie, jeśli otrzyma je na piśmie,faks-em bądź e-mailem.i jeżeli jest ono podpisane przez upoważnioną do tego osobę.

3. Sprzedający realizuje dostawy towarów do klientów wg zasady LOCO magazyn Odbiorcy. Koszt transportu samochodami Sprzedającego wkalkulowany jest w cenę towaru. W przypadku odbioru towaru z magazynu Sprzedającego cena nie ulega zmianie. Odstępstwo od powyższych zasad występuje w przypadkach realizacji dostaw na dalsze odległosći. Koszt transportu kalkulowany jest wówczas odrębnie i uzgodniony z odbiorcą.

4. W przypadku rezygnacji Kupującego z zamówionego towaru, który to towar nie znajduje innego nabywcy w okresie gwarancji jakościowej na towar, Kupujący jest zobowiazany do pokrycia całkowitej straty Sprzedającemu.

5/ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Płatności należy dokonywać w walucie podanej na fakturze.

2. W celu uzyskania odroczonego terminu płatności, Kupujący przedłoży wymagane przez Sprzedającego dokumenty finansowe i rejestrowe (NIP, Regon, wpis do rejestru działalności) na podstawie, których Sprzedający może udzielić Kupującemu tzw. „kredytu kupieckiego”. Jeżeli Sprzedający zdecyduje o udzieleniu takiego kredytu, wówczas Kupujący obowiązany jest dokonać płatności pełnej wartości faktury w terminie płatności ustalonym na fakturze chyba, że ustalono inaczej na piśmie. Sprzedającemu przysługuje skorzystanie z prawa naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.
Kupujący obowiązany jest zrekompensować Sprzedającemu wszelkie koszty poniesione przez Sprzedającego w związku z windykacją przeterminowanych należności. Jeżeli Kupujący nie uzyska odroczonego terminu płatności wówczas obowiązany będzie do zapłaty zaliczkowej lub do zabezpieczenia płatności w sposób satysfakcjonujący dla Sprzedającego.

3. Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, składając Kupującemu powiadomienie na piśmie, w przypadku, gdy Kupujący w istotny sposób narusza swe obowiązki wynikające z Umowy. Kupujący dopuszcza się istotnego naruszenia, między innymi w sytuacjach, gdy:

a) nie wywiązuje się ze swych płatności w terminach, gdy przypadają one do zapłaty,

b) złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu,

c) cały majątek Kupującego lub jego część podlega zarządowi przymusowemu,

d) złożono wniosek o likwidację lub upadłość w stosunku do Kupującego.

4. Kupujący nie jest uprawniony do potrącania, kompensowania lub odliczania kwot, jakich dochodzi od Sprzedającego od kwoty, jaką zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu z tytułu Umowy.

6/ REALIZACJA DOSTAW

1. Kupujący ma obowiązek dokładnego sprawdzenia towaru pod względem ilości, jakości oraz zgodności z zamówieniem niezwłocznie z chwilą jego przekazania pod rygorem utraty uprawnień z tyt. roszczeń odszkodowawczych. Dokumentem na podstawie którego następuje przekazanie (sprzedaż) towaru Kupującemu jest dowód WZ lub faktura. Na wystawionych dokumentach musi widnieć potwierdzenie odbioru towaru przez osobę upoważnioną przez Kupującego do takiego odbioru. Potwierdzeniem jest data i czytelny podpis osoby odbierającej towar.

2. Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji zakupionego towaru w przypadku stwierdzenia wad ukrytych towaru.
Reklamację należy zgłosić natychmiast po stwierdzeniu tego zdarzenia. Sprzedający przekazuje sprawę do rozpatrzenia zasadności reklamacji do producenta towaru reklamowanego, który ma obowiązek sfinalizowania sprawy.

7/ SIŁA WYŻSZA

Sprzedający zwolniony jest z obowiązku dostawy towarów w pierwotnym terminie dostawy i może przesunąć termin dostawy, a Kupujący odmówić odbioru materiałów, jeśli wystąpią zdarzenia pozostające poza kontrolą Sprzedającego oraz Kupującego (siła wyższa), uniemożliwiające wykonanie Umowy. Siła wyższa obejmuje w szczególności:

a) okoliczności pozostające poza kontrolą ludzką,

b) klęski żywiołowe np. pożar, powódź,

c) decyzje władzy państwowej,

d) powstanie, zamieszki, wojnę, rebelię, embargo, braki w dostawach,

e) brak przejezdności dróg (zawieje, zamiecie śnieżne, inne)

8/ PRZEJŚCIE RYZYKA I TYTUŁ WŁASNOŚCI

1. Odpowiedzialność Sprzedającego za Towary przechodzi na Kupującego w zależności od strony świadczącej usługę transportową i tak:

1a. Jeśli towar wydawany jest z magazynu Sprzedającego w siedzibie jego firmy bezpośrednio Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie /w tym spedytorowi jeśli działa on na rzecz Kupującego / staje on się własnością Kupującego w chwili wydania towaru z magazynu/.

1b. Jeśli towar dowożony jest przez Sprzedającego jego własnym środkiem transportu do miejsca wskazanego przez odbiorcę staje on się własnością Kupującego w chwili rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Kupującego.

1c. Jeśli towar dowożony jest do Kupującego przez spedytora który działa na rzecz Sprzedającego /to znaczy sprzedający organizuje transport i on ponosi ryzyko uszkodzenia towaru przez spedytora / towar staje się własnością Kupującego z chwila objęcia towaru przez niego w posiadanie tzn. po potwierdzeniu rozładunku we wskazanym w zamówieniu miejscu dostawy/

1d. Jeśli towar wydawany jest z magazynu producenta czy też innego dostawcy w siedzibie jego firmy bezpośrednio Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie /w tym spedytorowi jeśli działa on na rzecz Kupującego / staje on się własnością Kupującego w chwili wydania towaru z magazynu dostawcy .

2. Potwierdzeniem dostawy towaru w pkt 1d jest dokument odbioru np.: WZ, list przewozowy lub w przypadku braku możliwości uzyskania w/w dokumentów oświadczenie Kupującego podające datę otrzymania przez niego towaru . Dokumenty te mogą być przekazane drogą elektroniczną.

9/ ZAWIADOMIENIA I OŚWIADCZENIA STRON

1. O ile z OWSiD nie wynika inaczej, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia Stron wynikające lub związane z wykonaniem Umowy sprzedaży i dostawy mogą być przesłane listem poleconym, faksem lub drogą elektroniczną.

2. Zawiadomienia i oświadczenia będą kierowane przez Sprzedającego odpowiednio na adres korespondencyjny, numer faksu lub adres poczty e-mail podane przez Kupującego w Zamówieniu, w przeciwnym razie doręczenie dokonane na ostatni znany adres korespondencyjny, numer faksu lub e-mail będzie uznane za skuteczne.

10/ PRAWO I JURYSDYKCJA

1. Umowa podlega prawu polskiemu, a wyłączną jurysdykcję nad sporami mogącymi wyniknąć w związku z realizacją sprzedaży i dostaw, ma Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWSiD mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2003 r. Nr 139, poz. 1323).

11/ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Akceptując Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie, w związku z realizacją umowy sprzedaży i dostawy towarów będących w ofercie handlowej Sprzedającego. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 ze zm.) w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.

Czeladź 02-01-2014r

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać

Shopping Cart