Warunki sprzedaży

Informacje prawne

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW
POLIMAL SPÓŁKA JAWNA  A. SANETRA , J. SANETRA
41-253 CZELADŹ, UL. SPACEROWA 5 C

1/ DEFINICJE

Sprzedający –  POLIMAL SPÓŁKA JAWNA
A. SANETRA , J. SANETRA
41-253 CZELADŹ, UL. SPACEROWA 5 C
NR KRS: 0000014667
NIP: 6440008836
REGON: 271215880
BDO: 00000752

Kupujący – podmiot (osoba fizyczna lub prawna) krajowy lub zagraniczny, z którym łączą Sprzedającego stosunki prawne, wynikające z zawarcia umowy sprzedaży, umowy zakupu
lub innej umowy o charakterze handlowym. Kupującym jest również podmiot dokonujący zakupu bez zawarcia pisemnej umowy.

OWSiD – a także wyrażenia, takie jak „warunki”, „niniejsze warunki” oraz inne użyte w podobnym kontekście oznaczają Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Polimal Spółka Jawna.

Towar – towary będące przedmiotem sprzedaży wykonywanej przez Sprzedającego.

Umowa – oznacza umowę sprzedaży lub zakupu towarów handlowych zawartą ze Sprzedającym (Kupującym), niezależnie od przyjętej przez strony formy.

Zamówienie – przekazane przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego oświadczenie skierowane do Sprzedającego, zawierające wolę zawarcia umowy oraz niezbędne elementy umowy sprzedaży, tj. rodzaj towaru i ilość, składane w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

2/ ZAKRES

 1. Niniejsze ogólne warunki określają standardowe warunki, na jakich Sprzedający przekazuje towary Kupującemu i dotyczą one wszelkich ofert cenowych oraz umów sprzedaży i dostaw związanych z wszelkimi towarami i usługami wprowadzanymi na rynek przez Polimal Spółka Jawna. OWSiD stanowią integralną część umowy (zamówienia) zawartej z Kupującym i obowiązują przez cały okres trwania umowy. Sprzedającego nie obowiązują żadne warunki sprzedaży lub zastrzeżenia Kupującego sprzeczne z niniejszymi warunkami, nawet jeśli Sprzedający nie zgłosił wyraźnego sprzeciwu wobec takich warunków lub zastrzeżeń. Kupujący nie może dokonać cesji swych praw i obowiązków wynikających z niniejszych ogólnych warunków lub z zawartej umowy.
 2. Jeżeli złożona oferta lub umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym i Kupującym zawiera postanowienia różniące się od tych, które zostały zawarte w ofertach i umowach regulowanych przez OWSiD bez wyraźnego wyłączenia ich zastosowania, pozostałe postanowienia OWSiD pozostają w mocy.

3/ INFORMACJE O PRODUKCIE, OFERTY, WZORCE

 1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów w ofercie handlowej Sprzedającego, przeliczników, rozmiarów i jakości wynikające z katalogów, prospektów przedstawionych przez Sprzedającego są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane i potwierdzone przez obie Strony.
 2. Ogłoszenia, reklamy i katalogi o oferowanych przez Sprzedającego towarach mają wyłącznie charakter informacyjny.
 3. Cenniki i inne informacje skierowane do klientów nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

4/ REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia i realizacji zamówienia Kupującego.
 2. Zamówienie jest dla Sprzedającego wiążące, jeśli otrzyma je na piśmie, bądź e-mailem.
 3. Sprzedający realizuje dostawy towarów do klientów wg zasady loco magazyn Odbiorcy. Koszt transportu samochodami Sprzedającego wkalkulowany jest w cenę towaru. W przypadku odbioru towaru z magazynu Sprzedającego cena nie ulega zmianie. Odstępstwo od powyższych zasad występuje w przypadkach realizacji dostaw na dalsze odległości. Koszt transportu kalkulowany jest wówczas odrębnie i uzgodniony z Odbiorcą.
 4. Kupujący ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia.
 5. W przypadku rezygnacji Kupującego z zamówionego i przedpłaconego towaru, który to towar nie znajduje innego nabywcy w okresie gwarancji jakościowej na towar, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia całkowitej straty sprzedaży.

5/ WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Płatności należy dokonywać w walucie podanej na fakturze.
 2. W celu uzyskania odroczonego terminu płatności, Kupujący przedłoży wymagane przez Sprzedającego dokumenty finansowe i rejestrowe (NIP, REGON, wpis
  do rejestru działalności gospodarczej, upoważnienia), na podstawie których Sprzedający może udzielić Kupującemu tzw. „kredytu kupieckiego”. Jeżeli Sprzedający zdecyduje o udzieleniu takiego kredytu, wówczas Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności pełnej wartości faktury w terminie ustalonym na fakturze, chyba, że ustalono inaczej na piśmie. Sprzedającemu przysługuje skorzystanie z prawa naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę. Kupujący zobowiązany jest zrekompensować Sprzedającemu wszelkie koszty poniesione w związku z windykacją przeterminowanych należności. Jeżeli Kupujący nie uzyska odroczonego terminu płatności, wówczas zobowiązany będzie do zapłaty zaliczkowej lub do zabezpieczenia płatności w sposób satysfakcjonujący dla Sprzedającego.
 3. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, składając Kupującemu powiadomienie na piśmie, w przypadku, gdy Kupujący w istotny sposób narusza swe obowiązki wynikające z umowy. Kupujący dopuszcza się istotnego naruszenia, między innymi w sytuacjach, gdy:
  a) nie wywiązuje się ze swych płatności w terminach wskazanych na fakturach,
  b) złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu,
  c) cały majątek Kupującego lub jego część podlega zarządowi przymusowemu,
  d) złożono wniosek o likwidację lub upadłość w stosunku do Kupującego.
 4. Kupujący nie jest uprawniony do potrącania, kompensowania lub odliczania kwot, jakich dochodzi od Sprzedającego od kwoty, jaką zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu z tytułu umowy.

6/ REALIZACJA DOSTAW

 1. Kupujący ma obowiązek dokładnego sprawdzenia towaru pod względem ilości, jakości oraz zgodności z zamówieniem niezwłocznie z chwilą jego przekazania pod rygorem utraty uprawnień z tyt. roszczeń odszkodowawczych. Dokumentem, na podstawie którego następuje przekazanie (sprzedaż) towaru Kupującemu jest dokument WZ lub faktura. Potwierdzeniem odbioru towaru jest data i czytelny podpis osoby upoważnionej.
 2. Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji zakupionego towaru w przypadku stwierdzenia wad ukrytych towaru. Reklamację należy zgłosić natychmiast po stwierdzeniu tego zdarzenia. Sprzedający przekazuje sprawę do rozpatrzenia zasadności reklamacji producentowi towaru reklamowanego, który ma obowiązek sfinalizowania sprawy.

7/ SIŁA WYŻSZA

Sprzedający zwolniony jest z obowiązku dostawy towarów w pierwotnym terminie dostawy i może przesunąć termin dostawy, a Kupujący odmówić odbioru materiałów, jeśli wystąpią zdarzenia pozostające poza kontrolą Sprzedającego oraz Kupującego (siła wyższa), uniemożliwiające wykonanie umowy.
Siła wyższa obejmuje w szczególności:
a) okoliczności pozostające poza kontrolą ludzką,
b) klęski żywiołowe np. pożar, powódź,
c) decyzje władzy państwowej,
d) powstanie, zamieszki, wojnę, rebelię, embargo, braki w dostawach,
e) brak przejezdności dróg (zawieje, zamiecie śnieżne, inne).

8/ PRZEJŚCIE RYZYKA I TYTUŁ WŁASNOŚCI

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego za towary przechodzi na Kupującego, w zależności od strony świadczącej usługę transportową i tak:
  a) jeśli towar wydawany jest z magazynu Sprzedającego w siedzibie jego firmy bezpośrednio Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie (w tym spedytorowi, jeśli działa on na rzecz Kupującego) staje on się własnością  Kupującego w chwili wydania towaru z magazynu,
  b) jeśli towar dowożony jest przez Sprzedającego jego własnym środkiem transportu  do miejsca wskazanego przez odbiorcę,  staje on się własnością Kupującego w chwili rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Kupującego,
  c) jeśli towar dowożony jest do Kupującego przez spedytora, który działa na rzecz Sprzedającego (to znaczy sprzedający organizuje transport i on ponosi ryzyko uszkodzenia towaru przez spedytora) towar staje się własnością Kupującego z chwilą objęcia towaru przez niego w posiadanie tzn. po potwierdzeniu rozładunku we wskazanym w zamówieniu miejscu dostawy,
  d) jeśli towar dowożony jest do Kupującego transportem organizowanym przez Dostawcę Sprzedającego (tranzyt bezpośredni), towar staje się własnością Kupującego z chwilą objęcia towaru przez niego w posiadanie tzn. po potwierdzeniu rozładunku we wskazanym w zamówieniu miejscu dostawy,
  e) jeśli towar wydawany jest z magazynu producenta czy też innego dostawcy w siedzibie jego firmy bezpośrednio Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie (w tym spedytorowi jeśli działa on na rzecz Kupującego) staje on się własnością Kupującego w chwili wydania towaru z magazynu dostawcy.
 2. Potwierdzeniem dostawy towaru jest dokument odbioru np.: WZ, list przewozowy lub w przypadku braku możliwości uzyskania w/w dokumentów oświadczenie Kupującego, podające datę otrzymania przez niego towaru. Dokumenty te mogą być przekazane drogą elektroniczną.

9/ ZAWIADOMIENIA I OŚWIADCZENIA STRON

 1. O ile z OWSiD nie wynika inaczej, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia Stron wynikające lub związane z wykonaniem umowy sprzedaży i dostawy mogą być przesłane pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną.
 2. Zawiadomienia i oświadczenia będą kierowane przez Sprzedającego odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty e-mail podane przez Kupującego
  w zamówieniu. Doręczenie dokonane na ostatni znany adres korespondencyjny lub e-mail będzie uznane za skuteczne.

10/ PRAWO I JURYSDYKCJA

 1. Umowa podlega prawu polskiemu, a wyłączną jurysdykcję nad sporami mogącymi wyniknąć w związku z realizacją sprzedaży i dostaw, ma Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWSiD mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2003 r. Nr 139, poz. 1323).

11/ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Akceptując Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie,
w związku z realizacją umowy sprzedaży i dostawy towarów będących w ofercie handlowej Sprzedającego. Kupującemu, przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 ze zm.) w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.

Czeladź 02-01-2014r.

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać

Shopping Cart