Warunki użytkowania kontenerów zwrotnych V'1000

Informacje prawne

Ogólne warunki użytkowania kontenerów zwrotnych V’1000
wydawanych przy sprzedaży towarów przez Polimal Spółka Jawna A. Sanetra, J. Sanetra obowiązujące po 01.01.2023

 1. Warunki mają zastosowanie do wszystkich zawartych po dniu 01.01.2023 r. umów sprzedaży towarów dostarczonych w kontenerach zwrotnych  v1000 ( zwanych dalej kontenerami ).
 2. Przy odbiorze towaru dostarczonego w kontenerach , Kupujący powinien sprawdzić zgodność ilości i rodzaju opakowań z danymi wskazanymi w dokumencie dostawy (WZ, faktury).
 3. W wypadku stwierdzenia niezgodności należy:
 • sporządzić protokół niezgodności dla dostawy
 • wpisać adnotację w dokumencie dostawy podpisaną przez przedstawiciela Kupującego,  pracownika Polimal Sp.J. lub przewoźnika dostarczającego towar.
  Ponadto Kupujący winien niezwłocznie tj. do 2 dni  zgłosić stwierdzone rozbieżności Sprzedawcy bezpośrednio na adres:
  polimal@polimal.com.pl
  r.kolodziej@polimal.com.pl
 1. Sprzedawca powiadomi Kupującego o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych rozbieżności w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia na wskazany poniżej adres e -mail Kupującego. O każdej zmianie adresu e-mail Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadamiać Sprzedawcę.
 2. Kupujący jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy kontenery w terminie 90 dni od daty odbioru towaru zakupionego w kontenerze. Jeżeli po upływie tego terminu kontener nie zostanie zwrócony do Sprzedawcy w stanie umożliwiającym jego dalsze użycie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo uznania kontenera za sprzedany i obciąży Kupującego za kontener 1000 l – kwotą 700 zł netto.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny określonej w punkcie 5, jednakże nie częściej niż co 6 miesięcy. Sprzedający poinformuje o zmianie ceny za kontener przynajmniej 14 dni przed wprowadzeniem  tej zmiany.
 4. Identyfikacja kontenerów podlegających rozliczaniu odbędzie się zgodnie z zasadą FIFO. Sprzedawca wystawi fakturę sprzedaży kontenerów  z 14 dniowym terminem płatności liczonym od daty wystawienia faktury.
 5. Przed skorzystaniem z prawa do uznania kontenerów za sprzedane, ,Sprzedający wezwie Kupującego do zwrotu kontenerów na co najmniej 10 dni przed datą wystawienia faktury sprzedaży tj. przed terminem zwrotu określonym w pkt.5 ( 90 dni). Wezwanie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego . Data wystawienia faktury będzie  jednocześnie datą sprzedaży.
 6. Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia potrzeby odbioru kontenerów Sprzedawcy lub na adres:
  polimal@polimal.com.pl
  r.kolodziej@polimal.com.pl
 7. Kupujący dokonuje zwrotu kontenerów Sprzedawcy na podstawie Pz wystawionego przez pracownika Polimal Sp.J.  lub wyłącznie zaawizowanemu przez Sprzedawcę przewoźnikowi na podstawie WZ wystawionego przez Kupującego z adnotacją „Kontenery Polimal Sp.J Czeladź” . Awizo zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną na wskazany poniżej adres e-mail Kupującego.
 8. Sprzedawca zobowiązany jest do odbioru od Kupującego zwracanych kontenerów, o ile nie zachodzi przypadek wskazany w pkt. 12.
 9. W przypadku, gdy Kupujący przedstawił do zwrotu:
 • opakowania uszkodzone
 • opakowania, które nie są całkowicie opróżnione
 • opakowania, które są zanieczyszczone substancjami innymi niż te, które zostały w tych opakowaniach dostarczone przez Sprzedawcę

Sprzedający  zastrzega sobie prawo do kontroli jakościowej i odmowy odebrania kontenerów ( kontrola jakości oddanych Przewoźnikowi  kontenerów odbędzie się u odbiorcy) ze skutkami wynikającymi z ust. 5 albo odbioru opakowań i obciążenia Kupującego odpowiednią kwotą wynikającą z ust. 5. W przypadku, gdy Sprzedawca będzie zmuszony ponieść koszty związane z utylizacją opakowania lub pozostawionego w opakowaniu towaru, wówczas wszelkie koszty i ryzyko dokonania utylizacji będą obciążać Kupującego.

Aneks nr 1 z dnia 03.04.2023R., do Ogólnych warunków użytkowania kontenerów zwrotnych
V’1000 wydawanych przy sprzedaży towarów przez Polimal Spółka Jawna A. Sanetra, J. Sanetra

obowiązujących po 01.01.2023r.

Wykreśla się treść punktu 5.
Punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„Kupujący jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy kontenery w terminie 150 dni od daty odbioru towaru zakupionego w kontenerze. Jeżeli po upływie tego terminu opakowanie nie zostanie zwrócone do Sprzedawcy w stanie umożliwiającym jego dalsze użycie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo uznania opakowania za sprzedane i obciąża Kupującego za kontener 1000 l – kwotą 700 zł netto.

Wprowadzona zmiana ma również zastosowanie do transakcji zawartych po 01.01.2023, i nie rozliczonych na dzień wprowadzenia aneksu.

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać

Shopping Cart